Algemene voorwaarden Activiteiten Asperen

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Arrangement: alle diensten en producten die aangeboden worden door Activiteiten Asperen.
 2. Deelnemer: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan de arrangementen die worden aangeboden door Activiteiten Asperen. De term ‘deelnemer’ kan verwijzen naar een individu, maar ook naar een groep personen.
 3. Opdrachtgever: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van een derde een overeenkomst sluit met voor een arrangement bij Activiteiten Asperen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de escape room en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Activiteiten Asperen, Leerdamseweg 44, 4147 BM te Asperen.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Het reserveren van de faciliteiten van Activiteiten Asperen kan online, per e-mail of telefonisch plaatsvinden. Voor elke reservering verstuurt Activiteiten Asperen aan de opdrachtgever een boekingsbevestiging per e-mail naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 2. Hiermee komt de overeenkomst tussen opdrachtgever en Activiteiten Asperen tot stand en verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
 3. In het geval van een reservering voor een groep personen, verklaart de opdrachtgever namens alle deelnemers in deze groep akkoord te mogen gaan met de algemene voorwaarden en de inhoud daarvan beschikbaar te stellen aan deze deelnemers.
 4. Wanneer een natuurlijk persoon een locatie van Activiteiten Asperen bezoekt zonder reservering en/of zonder vooraf bekend te zijn met de voorwaarden, stemt deze natuurlijke persoon door gebruik te maken van de faciliteiten ook in met de inhoud van deze algemene voorwaarden en wordt daarmee beschouwd als een opdrachtgever.

 

Artikel 4: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden middels vooruitbetaling van het gehele bedrag ten tijde van online reservering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Facturatie is mogelijk indien dit vooraf is besproken en alle factuur gegevens door Activiteiten Asperen zijn ontvangen. Extra kosten voor facturatie bedragen € 25,- administratiekosten. Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. Het niet tijdig betalen leidt tot annulering van de boeking.

 

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden

Annulering dienen te geschieden met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 1. Bij annulering meer dan 10 dagen voor de afgesproken datum van het arrangement wordt geen annuleringskosten in kaart gebracht.
 2. Bij annulering binnen 10 dagen en meer dan 5 dagen voor de afgesproken datum van het arrangement wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen 5 dagen en meer dan 48 uur voor de afgesproken datum van het arrangement wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 4. Bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken datum van het arrangement wordt het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Annuleringen dienen schriftelijk te worden gemeld aan Activiteiten Asperen en zijn pas geldig na ontvangst van een bevestiging van de annulering door Activiteiten Asperen.

 

Artikel 6: Overmacht

 1. Indien Activiteiten Asperen door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, bestaat er geen recht op terugbetaling.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Activiteiten Asperen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Activiteiten Asperen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van de overheidswege, extreme weersomstandigheden en transportbelemmering.

 

Artikel 7: Klachten

 1. Ondanks alle zorg van Activiteiten Asperen kan het voorkomen dat een opdrachtgever een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient in beginsel ter plaatse en direct bij de aanwezige medewerkers van Activiteiten Asperen te worden gemeld.
 2. Indien directe melding redelijkerwijs niet mogelijk is, dient de opdrachtgever de klacht binnen acht werkdagen na ontvangst van de diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Activiteiten Asperen in te dienen, onder vermelding van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de door Activiteiten Asperen beschikbaar gestelde garderobe, lockers of andere vormen van opslagruimte is vrijwillig. Activiteiten Asperen is nimmer aansprakelijk voor diefstal/ vermissing/ schade van/ aan persoonlijke eigendommen die hier tijdelijk onbeheerd worden achtergelaten.
 2. Activiteiten Asperen is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige, speciale of gevolgschade of persoonlijke blessures, voortkomend uit of op welke manier dan ook verbonden aan het deelnemen aan of gebruik maken van de diensten en/of faciliteiten van Activiteiten Asperen.
 3. U stelt Activiteiten Asperen, zijn medewerkers of elk persoon optredend namens Activiteiten Asperen vrij van alle claims, eisen en schades (actueel en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, vermoedelijk en onvermoede, bekend gemaakt en niet bekend gemaakt, voortvloeiend uit of in welke manier ook verbonden aan het hierboven genoemde.
 4. De klant gaat hierbij verder ook akkoord zich te houden aan alle voorwaarden, instructies en regels voorgelegd door medewerkers van Activiteiten Asperen

 

Artikel 9: Veiligheid

 1. Het betreden van de faciliteiten van Activiteiten Asperen en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico.
 2. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Activiteiten Asperen hanteert een zerotolerancebeleid met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. Te allen tijde dient deelnemer de instructies van de medewerkers van Activiteiten Asperen op te volgen. Wanneer een medewerker van Activiteiten Asperen van mening is dat de veiligheid niet gewaarborgd is, behoudt deze medewerker op haar oordeel het recht om toegang tot één of meerdere faciliteiten voor opdrachtgever en alle bij haar gezelschap behorende personen zonder verdere opgaaf van reden te ontzeggen.
 3. Activiteiten Asperen is niet geschikt om te spelen onder invloed van drugs of alcohol. Derhalve krijgen deelnemers die onder invloed zijn van drugs en/of alcohol geen toegang tot arrangementen van Activiteiten Asperen

 

Artikel 10: Geheimhouding en auteursrecht

 1. De opdrachtgever en deelnemers stemmen ermee in dat bepaalde aspecten van het arrangement vertrouwelijk zijn en geheim moeten blijven.
 2. Tijdens het arrangement kan Activiteiten Asperen beeldmateriaal maken voor promotionele of administratieve doeleinden. De klant stemt ermee in dat hij/zij door deel te nemen aan het arrangement toestemming verleent aan Activiteiten Asperen om dergelijk beeldmateriaal te maken en te gebruiken. Echter, gezien de aard van activiteiten binnen het arrangement, dient de deelnemer geen beeldmateriaal te maken van de Escape Room van Activiteiten Asperen om de integriteit van het arrangement te behouden.
 3. Het is verboden om enige inhoud, beeldmateriaal of diensten van Activiteiten Asperen te bewerken, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te verkopen of te publiceren.

 

Artikel 11 Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend zijn, laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Activiteiten Asperen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 Geschillen

 1. Indien tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer een verschil van menig ontstaat, zullen partijen hierover in gesprek gaan en deze zoveel mogelijk langs minnelijke weg proberen op te lossen. Lukt dit niet, dan wordt geacht dat er een geschil bestaat. Voorts wordt een geschil ook geacht aanwezig te zijn indien een van de partijen dit schriftelijk verklaart.
 2. Alle geschillen, die mochten ontstaan gedurende of naar aanleiding van de opdracht, dan wel in verband met (de totstandkoming van) volgende opdrachten, wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechte van de rechtbank Oost Brabant, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch.